Všeobecné obchodní podmínky

PRAVIDLA UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

(dále jen „Pravidla“)

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek dostupných pro uživatele z následující internetové adresy: (URL) https://trucksolutions.total.cz (dále jen „Internetové stránky“), je obchodní společnost TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3582, IČO: 
41189671, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto Internetové stránky (dále jen "Uživatelé").

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání Internetových stránek se řídí těmito Pravidly. Uživatel vyjadřuje souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na Internetové stránky.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel, a to kdykoliv dle svého výhradního uvážení. Pravidla jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění, přičemž aktuálně účinná Pravidla byla zveřejněna dne 7.11.2016.

Provozovatel žádá všechny Uživatele, kteří navštívili Internetové stránky poprvé nebo, kteří se s Pravidly ještě neseznámili, aby tak učinili před zahájením užívání Internetových stránek.  

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Internetových stránkách nemá povahu nabídky, doporučení nebo jakéhokoliv jiného stanoviska ze strany Provozovatele ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Internetových stránek povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Jakákoliv případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto Internetových stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto Internetových stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Provozovatel je oprávněn k výkonu veškerých autorských práv k veškerému obsahu umístěnému Provozovatelem na Internetových stránkách, a to v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru. Jakékoliv užití Internetových stránek nebo jejich části jiné, než-li pro osobní potřebu Uživatele, a to zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné pouze s  předchozím písemným souhlasem Provozovatele, přičemž v těchto případech vždy musí být Internetové stránky uvedeny jako zdroj. Bez předchozího souhlasu Provozovatele a uvedení Internetových stránek jako zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli obsahu nebo části obsahu zveřejněného na Internetových stránkách, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí tohoto obsahu nebo jeho části do rámců či překopírování do jakékoliv soukromé sítě, včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Uživatelům jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek. Jakékoliv užití Internetových stránek mimo osobní potřebu Uživatele je neoprávněným zásahem do práv Provozovatele a současně může být také neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Internetových stránek.

Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé informace zveřejňované na Internetových stránkách z dalších zdrojů, které považuje za důvěryhodné, v žádném případě však neodpovídá za správnost informací z takových zdrojů.

 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu jakékoliv reklamy umístěné na Internetových stránkách.  Uživatel užívá Internetové stránky na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Internetových stránek. 

Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé Uživateli v souvislosti s připojením a užíváním Internetových stránek a dále za jakékoliv škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. 

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné a nepřetržité fungování Internetových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto Internetovým stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.