Cookies

V rámci návštěvy Internetových stránek může dojít k ukládání informace ve formě tzv. "cookies" na počítači Uživatele, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč uchovává na harddisku Vašeho počítače, a které umožňují například přizpůsobit Internetové stránky zájmům Uživatele nebo uložit uživatelské jméno, které pak není nutné pokaždé znovu zadávat.

Jedním z důvodů využívání cookies je lepší porozumění tomu, jak jsou Internetové stránky používány, a abychom tak pro Uživatele mohli zlepšit jejich atraktivitu, obsah a funkčnost. Cookies nám například pomáhají určit, zda jsou navštěvovány podstránky našich internetových stránek, a pokud ano, tak které z nich a jaký obsah je pro uživatele zajímavý. Naše cookies neuchovávají žádné osobní údaje a nejsou schopné Vás identifikovat jako konkrétní osobu.

V případě, že Uživatel nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. Provozovatel však v této souvislosti Uživatele upozorňuje, že pokud nepřijme některé nezbytně nutné cookies,  nebudete moci tuto Internetovou stránku navštívit. Pokud odmítne Uživatel jiné cookies, určité nabídky, vlastnosti nebo zdroje nemusí Internetová stránka běžet správně a Uživatel může pociťovat ztrátu pohodlí či funkčnosti.

 

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Internetové stránky obsahují odkazy také na další internetové stránky, které však nejsou provozovány Provozovatelem (dále jen „Odkazované internetové stránky“).  Provozovatel neodpovídá Uživateli za případný nezákonný obsah Odkazovaných internetových stránek, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na Odkazovaných internetových stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost aktuálnost, přesnost, úplnost a/nebo kvalitu Odkazovaných internetových stránek.  Obsahují-li Odkazované internetové stránky nabídku, je vyloučeno takové přijetí nabídky ze strany třetí osoby s dodatkem či odchylkou. Příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech. 
 

ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

Při používání Internetových stránek je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z takového jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

 

OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na Internetových stránkách mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). 

Provozovatel si uvědomuje práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů vymezených Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

Osobní údaje jsou předávány a zpracovávány třetími stranami pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. Provozovatel jasně definuje účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům. Pokud jsou osobní údaje předávány a zpracovávány třetími stranami, tak pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele.

Provozovatel poskytuje Uživatelům podrobné informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a další informace vyplývající ze Zákona při každém udělování souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Provozovatel přijal technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů Uživatelů před ztrátou, změnou nebo přístupem třetích stran.